Fundacja Inceptum to …

inceptum-1

Cele Fundacji

Cel główny: wspieranie inicjatyw na rzecz każdej formy edukacji, kultury, zdrowia, budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Umożliwienie społecznościom lokalnym, głównie tym zagrożonym wykluczeniem społecznym nabycie wiedzy i umiejętności we wszystkich 8 kluczowych kompetencjach. Udzielanie wsparcia podczas zawiązywania różnego rodzaju partnerstw krajowych i zagranicznych na rzecz realizacji w/w celów.


Nasza Oferta!

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed naszym krajem wiele nowych możliwości. Jedna z nich to pozyskanie funduszy unijnych, które dla polskiej oświaty są niepowtarzalną szansą na edukację skuteczną, przyjazną i nowoczesną. Aby była ona rzeczywiście skuteczna, przyjazna i nowoczesna, programy rozwojowe placówek oświatowych przygotowywane w ramach projektów powinny odzwierciedlać potrzeby lokalnych społeczności oraz główne kierunki zmian, wynikające z przeobrażeń w naszym kraju.

8 Kluczowych kompetencji: porozumiewanie się w j. ojczystym, porozumiewanie się w j. obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

 

e513952367000415

Fundacja Inceptum za pośrednictwem doświadczonej kadry pomaga przy pisaniu programów rozwojowych szkół zgodne z potrzebami uczniów danych placówek. Zajęcia dostosowane są do zainteresowań dzieci i młodzieży oraz do ich poziomu wiedzy z danego zakresu. Projekt przygotowywane są w taki sposób by uczestnicy mogli wyrównać deficyty edukacyjne i rozwinąć osiem kluczowych kompetencji.

Nasza fundacja stawia jednak szczególny nacisk na trzy z nich:

1. Nabycie kompetencji językowych, w tym z języków obcych

Naszym celem jest głównie nauka języka angielskiego. Jest on najbardziej powszechnym środkiem komunikacji w Unii Europejskiej jak i na świcie. Naszymi działaniami chcemy zachęcić do jego przyswajania oraz uświadomić jak ważną rolę stanowi w przyszłym życiu zawodowym.

SONY DSC

2. Doskonalenie kompetencji informatycznych

Postępująca informatyzacja i gnający do przodu rozwój wymusza na nas podporządkowywanie się nowym trendom technologicznym. Dzięki nauce obsługi komputera i innych urządzeń informatycznych, młodzi ludzie łatwiej odnajdą się w skomputeryzowanym świecie. Umiejętności nabywane za młodu pozwolą lepiej wykorzystać narzędzia technologiczne w przyszłej pracy.

3. Nabycie kompetencji z przedsiębiorczości i innowacyjności 

Za pośrednictwem szkoleń i wszelkiego doradztwa, chcemy pobudzić w młodych ludziach chęć do działania. Pokazując, że własna inicjatywa może zmienić ich lokalne środowisko, przezwyciężamy lęk przed działaniem. Gospodarowanie czasem, wykorzystywanie dostępnych materiałów do osiągania zamierzonych celów rozwija umiejętność przedsiębiorczego i kreatywnego myślenia. Umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji i maksymalnego wykorzystania swoich możliwości może okazać się kluczowe w odnalezieniu się na obecnym rynku pracy.

Fundacja Inceptum oferuje również pomoc przy pisaniu projektów z międzynarodowych programów młodzieżowych. Prezes Fundacji Iwona Woźniak od lat zajmuje się wymianami młodzieży. Ma pod sobą zespół doświadczonych liderów i bazę kontaktów w całej Europie. Dzięki temu szkoły, grupy nieformalne i inne jednostki chcące podjąć współprace międzynarodową mają możliwość skorzystania z bogatej i kompetentnej kadry koordynującej projektami.


Sprawozdanie z działalności fundacji w roku    2014

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

Nazwa: Fundacja Inceptum

1)      Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/
 • Dane o fundacji:

Nazwa: Inceptum

Siedziba, adres: Podlesie 14; 58-330 Jedlina – Zdrój

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31.01.2013

Nr KRS:      0000445368                                       Nr Regon: 022054125

3)      Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny:

 1. Ewa Iwona Woźniak Podlesie 14 58-330 Jedlina – Zdrój
 2. Katarzyna Woźniak Podlesie 14 58-330 Jedlina – Zdrój
 • Cele statutowe fundacji:

–  obszarze Oświata – projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w zakresie edukacji, pomoc rzeczowa i finansowa, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą;

– Kultura – pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów, doskonalenie zawodowe pracowników instytucji kultury poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń z placówkami w kraju i zagranicą;

– Służba Zdrowia – doskonalenie zawodowe pracowników;

– Osoby niepełnosprawne – wspieranie rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w tym zakresie, pomoc rzeczowa i finansowa;

– Bezrobocie – projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie, wymiany praktyk i doświadczeń, pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych szczególnie z obszarów wiejskich;

– Społeczeństwo Obywatelskie – wspieranie rozwoju organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji, krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego  poprzez projektowanie, pomoc rzeczową i finansową oraz szkolenie dla pracowników NGO.

 • Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

– obszar Oświata – projektowanie programów rozwojowych z edukacji poza-formalnej dla szkół na różnym etapie edukacji

– obszar Oświata – uczestnictwo w konferencjach i wizytach studyjnych w kraju i zagranicą: wymiana dobrych praktyk i doświadczeń

– obszar Oświata – rozpoczęcie prac nad innowacyjnym programem nauki przedsiębiorczości w szkołach podstawowych w ramach Programu Erasmusa+

– obszar Oświata – szkolenie dla nauczycieli nt metod pracy z edukacji nieformalnej, w tym nauki przedsiębiorczości;

– obszar Bezrobocie –  wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami doradztwa zawodowego w kraju i zagranicą, zaprojektowanie szkicu programu dla NEET

 • Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

1) Otrzymanie dofinansowania z POKL priorytet 9.5 na program rozwojowy pt.„Przełącz energię” dla uczniów Gimnazjum w  Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze.
Głównym celem programu było przeciwdziałanie patologii wśród 50 uczniów poprzez wzbogacenie   oferty szkoły o zajęcia rozwijające kompetencje: z przedsiębiorczości, matematyczno – fizyczne, ICT i społeczno – obywatelskie.

Celami szczegółowymi:

-wyrównanie deficytów społecznych i nabycie umiejętności uczenia się

-nabycie kompetencji obywatelskich poprzez pracę wolontarystyczną

-nauka budowania kariery szkolno – zawodowej

-nabycie innowacyjnych, naukowo-technicznych umiejętności z matematyki, fizyki i ICT
Innowacyjnym działaniem w projekcie było zaprojektowanie, budowa  i promocja elektrowni słonecznej i wykorzystanie jej do celów użytkowych w pracowni naukowo-technicznej.
Fundacja otrzymała na realizacje projektu dofinansowanie w wysokości 44 887,40.
Partnerem w projekcie był organ prowadzący szkołę – Gmina Czarny Bór, który partycypował w niektórych niezbędnych kosztach realizacji zadań.
Rezultatami trwałymi programu jest:

– korzystanie na lekcjach fizyki z zestawu do pozyskiwania energii słońca
– poradnictwo z pro-orientacji  zawodowej w Szkolnym Ośrodku Kariery
– program zajęć z Profilaktyki Zdrowia.

2) Otrzymanie dofinansowania z POKL priorytet 9.5 na program rozwojowy pt. „ArtMatemtic” dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej w Szczawnie Zdroju.

Celem  głównym było wyrównanie deficytów wiedzy i umiejętności z matematyki oraz zdobycie dodatkowych kompetencji z przedsiębiorczości, innowacji, ICT i społeczno-obywatelskich przez 45 uczniów.

Celami szczegółowymi:

-nauka logicznego myślenia oraz przygotowanie 45 uczniów do matury2014 w 3-ch grupach zaawansowania

-nabycie wiedzy o kreowaniu ścieżki edukacyjno  – zawodowej, w tym indywidualne doradztwo zawodowe i wycieczki zawodoznawcze

-nabycie kompetencji społeczno – obywatelskich  podczas kreowania i realizacji wydarzeń kulturalnych.
Innowacyjnym działaniem w projekcie było zaprojektowanie działań Mobilnego Domu Kultury ArtMusic dla mieszkańców gmin Powiatu Wałbrzyskiego. W jego skład weszła orkiestra szkolna Ceramik Band oraz grupa teatralna. Działania  ArtMusicu wspierały i nadal wspierają: grupa promocyjno – reklamowa i projektowania strojów.

Fundacja otrzymała na realizacje projektu dofinansowanie w wysokości 41 448,90.
Fundacja zakupiła dla orkiestry szkolnej instrumenty, dla grupy teatralnej zestaw nagłaśniający a do realizacji zadań promocyjnych –  ipada.

 • Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Nie dotyczy

 • Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody ogółem: 86 336,30

W tym:

– ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 86 336,30

– z darowizn: 0,00

– ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00

– z innych źródeł / wskazać jakie/: 0,00

* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: NIE DOTYCZY

 • Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty ogółem: 78 145,65

W tym:

– na realizację celów statutowych: 78 145,65

– na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 0,00

– na działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY

– pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,00

 • Informacje o osobach zatrudnionych:

Liczba osób zatrudnionych ogółem: w Fundacji nie ma osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Na koniec 2014 roku 2 osoby były zatrudnione a umowy zlecenia:

W tym na stanowiskach:

– Ewa Woźniak – koordynator projektu z Programu Erasmus+

– Hanna Młot – specjalista ds. finansowych

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

NIE DOTYCZY

 • Informacje o wynagrodzeniach:
 1. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 49 090,00 – wynagrodzenia bezosobowe

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

: nie dotyczy

 1. Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0,00

Członkom Zarządu ogółem: 0,00

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym:

– wynagrodzenia: 0,00

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym:

– wynagrodzenia: 0,00

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 49 090,00

 • Informacje o udzielonych pożyczkach:

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: nie dotyczy

 • Informacje o posiadanym majątku:
  1. Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:

Kwota: 8 190,65                                        Bank: BGŻ – na r-ku Fundacji Inceptum

 1. Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: nie dotyczy
 1. Informacje o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy
 1. Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie dotyczy
 2. Informacje statystyczne: nie dotyczy
 • Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: nie dotyczy
 • Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych: nie dotyczy w 2014
 • Informacje o kontrolach i ich wynikach: brak
 • 31.02.2015 Bilans – do pobrania
 • 31.03.2015 Rachunek wyników – do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………

Miejsce, data