Fundacja Inceptum – Statut

Rozdział I

Art. 1

Fundacja o nazwie „Inceptum” zwana w dalszej treści Fundacją ustanowiona przez Fundatora aktem notarialnym sporządzonym dnia 02.10.2012r. w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu, przy ul. Słowackiego 13/3 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach

(Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z poźn. zm.) i niniejszego Statutu.

Art. 2

Siedzibą Fundacji jest wieś Podlesie, Gmina Walim, województwo dolnośląskie.

Art.3

Fundacja prowadzi działalność na obszarze całego kraju i za granicą.

Art. 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Art. 5

Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 6

Fundacja używa pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez Zarząd Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady i formy działalności Fundacji

Art. 7

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych na obszarze Polski i w ramach współpracy międzynarodowej:

Oświata

Prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w zakresie edukacji:

europejskiej

ekologicznej

zrównoważonego rozwoju

zdrowia

komputerowej

językowej

kulturalnej

ekonomicznej

przedsiębiorczości

turystycznej

spółdzielczości

samorządności

pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek oświatowych

doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą

popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty

organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych

Kultura

pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek kulturalnych

doskonalenie zawodowe pracowników instytucji kultury poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi placówkami w kraju i zagranicą

popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój kultury

Służba Zdrowia

Doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą

Osoby niepełnosprawne

Prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w tym zakresie

pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych

doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą

popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla osób niepełnosprawnych

organizacja i prowadzenie placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

wspieranie rzeczowo – finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Bezrobocie

Prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie

pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia

doskonalenie zawodowe osób bezrobotnych oraz pracowników organizacji działających na rzecz zwalczania bezrobocia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą

projektowanie, wprowadzanie pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami bezrobocia np.: obszary wiejskie.

Społeczeństwo Obywatelskie

Prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji, krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie

pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych i samorządowych działających na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego

Art. 8

Dla osiągnięcia celów Fundacja może między innymi:

finansować programy pomocowe w zakresie ustalonych statutowo celów;

organizować konferencje, sympozja, zjazdy analizujące występujące zagrożenia społeczne na obszarach objętych działalnością Fundacji bądź propagujące programy zwalczania takich zagrożeń;

nabywać w drodze darowizn, spadków i zapisów pieniądze i inne rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe od osób fizycznych i prawnych zarówno krajowych i zagranicznych;

współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i innymi osobami prawnymi oraz fizycznymi, których działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji;

wspierać inicjatywy i działalność innych organizacji pozarządowych i osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność o podobnych celach.

Art. 9

Majątek Fundacji stanowią:

dobrowolne świadczenia fundatorów,

dotacja,

darowizny, spadki i zapisy,

subwencje od osób prawnych,

dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

fundusze krajowe i unijne,

subwencje udzielane ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych,

oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych Skarbu Państwa,

zaciągnięte pożyczki i kredyty,

przychody z odpłatnej działalności statutowej,

nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sądy,

inne dochody.

Art. 10

Fundacja prowadzi działalność zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzega obowiązujące przepisy prawne właściwe dla miejsca wykonywania działalności.

Art. 11

Działalność Fundacji prowadzona jest w oparciu o własne programy z uwzględnieniem potrzeb społecznych.

Art. 12

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanych środków finansowych i innych zasobów majątkowych.

Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

Organy Fundacji

ART. 13

Organami Fundacji są:

Zarząd Fundacji

Art. 14

Fundacja może powołać Radę Fundacji

Członków Rady powołują Fundatorki

Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Radzie i Zarządzie Fundacji

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

– śmierci

– złożenia rezygnacji

– wykluczenia przez Radę w drodze uchwały

Art. 15

Do zakresu kompetencji Rady należy:

Ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni

Ocena programu działania Zarządu Fundacji za rok poprzedni .

powoływanie i odwoływanie kolejnych członków Rady Fundacji uchwałami powziętymi

na posiedzeniach, większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

Każdy członek Rady Fundacji może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

Art. 16

Rada Fundacji podejmuje działalność, jeśli w jej pracach bierze udział co najmniej trzech członków,

(z zastrzeżeniem §12, §13, §16, §21 i §22 statutu).Jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

Art. 17

Rada wybiera i odwołuje w drodze głosowania, ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza na posiedzeniach przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

Posiedzenia zwołuje i organizuje Zarząd Fundacji na wniosek:

Przewodniczącego Rady,

trzech członków Rady,

własny w uzgodnieniu z przewodniczącym lub co najmniej dwoma członkami Rady.

Art. 18

Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

zarządzanie majątkiem Fundacji,

sporządzanie i realizacja planów działalności Fundacji na rok przyszły oraz sprawozdań z działalności Fundacji

tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, nadawanie im regulaminów organizacyjnych

ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji

inicjowanie zmian w statucie Fundacji oraz jej likwidacji

Art. 19

.

Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i w wysokości określonych w uchwale Zarządu,

Członkowie Zarządu Fundacji świadczący prace na rzecz Fundacji mogą być w niej zatrudnieni.

Art. 20

Zarząd Fundacji składa się z 2 członków, w tym:

– Prezesa Zarządu

– Wiceprezesa Zarządu

Zarząd powołany jest na czas nieokreślony

Zarząd powołują Fundatorki

Art. 21

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek:

– śmierci

– złożenia rezygnacji

– popełnienia czynu karalnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu

– odwołania przez Fundatora

Art. 22

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Zarządzie. Mogą jednakże otrzymywać wynagrodzenie za pracę przy realizacji konkretnego programu lub zadania po podjęciu

w tej sprawie uchwały przez Radę Fundacji.

.

Art. 23

Zarząd decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w tym co najmniej połowy swych członków. W razie równej liczby głosów decyduje stanowisko zajęte przez Prezesa Zarządu Fundacji.

Art. 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

– Prezes Zarządu samodzielnie,

lub

– Wiceprezes Zarządu samodzielnie

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa

Art. 25

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział V

Zmiana celu i statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji

Art. 26

W okresie likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw Fundacji, rozdysponowania jej majątku i dokonania innych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Art. 27Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne.