Wszystkie zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy: RPDS.10.02.04-02-0011/16-00 Fundacja INCEPTUM w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na realizację usług edukacyjnych w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczennic/niów 4 Publicznych Szkół Podstawowych w Wałbrzychu.

Poniżej zamieszczamy linki do kolejnych zapytań ofertowych:

1. Zapytanie ofertowe nr 1

2. Zapytanie nr 2 i 3 

3. Zapytanie nr 4

Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1026407