Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Nazwa: Fundacja INCEPTUM

1)      Podstawa prawna :

– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

2) Dane o fundacji:

Nazwa: INCEPTUM Siedziba, adres: Podlesie 14; 58-330 Jedlina – Zdrój Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31.01.2013 Nr KRS: 0000445368 Nr Regon: 022054125

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 1. Ewa Iwona Woźniak Podlesie 14 58-330 Jedlina – Zdrój 2. Katarzyna Woźniak Podlesie 14 58-330 Jedlina – Zdrój

4) Cele statutowe fundacji: –  obszarze Oświata – projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w zakresie edukacji, pomoc rzeczowa i finansowa, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą; – Kultura – pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów, doskonalenie zawodowe pracowników instytucji kultury poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń z placówkami w kraju i zagranicą; – Służba Zdrowia – doskonalenie zawodowe pracowników; – Osoby niepełnosprawne – wspieranie rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w tym zakresie, pomoc rzeczowa i finansowa; – Bezrobocie – projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie, wymiany praktyk i doświadczeń, pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych szczególnie z obszarów wiejskich; – Społeczeństwo Obywatelskie – wspieranie rozwoju organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji, krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie, pomoc rzeczową i finansową oraz szkolenie dla pracowników NGO.

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: – obszar Oświata – wprowadzenie do 3-ch szkół podstawowych innowacyjnego programu nauki przedsiębiorczości UTP w ramach Programu Erasmusa+, w tym warsztaty dla dzieci i nauczycieli u pracodawców, ze specjalistami w swojej dziedzinie – obszar Oświata – szkolenie dla rad pedagogicznych nt wprowadzanie elementów edukacji zawodowej do obowiązkowego programu nauczania poszczególnych przedmiotów

Wypracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu – obszar Oświata – wizyta studyjna w Ministerstwie Edukacji w Irlandii – poznanie metod nauczania IT w każdym przedmiocie, na każdym etapie nauczania – obszar Oświata – przystąpienie Fundacji INCEPTUM  do tworzonego przez  Invest Park Klastra edukacyjnego INVEST in EDU – obszar Oświata – uczestnictwo w wizycie studyjnej Palermo, w nieformalnej Agencji Pracy, która wspiera młodzież z grupy NEET. Zaprojektowanie wspólnego przedsięwzięcia z Programu POWER – obszar Oświata – współtworzenie z Fundacją Jawor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej – obszar Oświata – wizyta studyjna w Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS Brscia k/Mediolanu. NGO, które gości i wysyła młodych ludzi na praktyki zawodowe.  – obszar Oświata – Trening Course FITA 3 – From Idea To Action k/ Madrytu. Prezes INCEPTUM wystąpiła tu w roli uczestnika – pozyskała wiedzę nt ekonomii społecznej, funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości w Hiszpanii oraz w roli doświadczonego pracownika młodzieżowego – podzieliła się wiedzą nt nauki przedsiębiorczości w szkołach podstawowych – obszar Oświata – zaprojektowanie programu rozwojowego Przedszkola Samorządowego nr1 Tajemniczy Zakątek, które tworzone jest w dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu. Wystąpienie o środki finansowe do RPO DŚ.

– obszar Społeczeństwo Obywatelskie – wizyta studyjna w Reszlu – miasteczku na Mazurach, które jako pierwsze przystąpiło do sieci CitySlow. Przekazanie materiałów promocyjnych burmistrzowi Szczawna-Zdroju – obszar Społeczeństwo Obywatelskie – współorganizacja wydarzeń przy realizacji projektu z Programu ASOS, pomoc przy współtworzeniu Rady Senioralnej w Szczawnie Zdroju

6) Wydarzenia prawne o skutkach finansowych: 1) Grant FI 37 789,35 PLN na kontynuację projektu „Unlocking Talent and Potential” Key2 Programu ERASMUS+ Otrzymany od lidera School Linking Network. Cel dla FI: wypracowanie polskiego modelu nauczania przedsiębiorczości UTP Działania: 1.Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje dla rynku pracy: z przedsiębiorczości, matematyczno – przyrodnicze, ICT i społeczno – obywatelskie. 2. Przetestowanie angielskiego modelu UTP w 3 szkołach podstawowych (pierwotnie miało być w 5 szkołach ale niestety Lider zbankrutował i przerwał realizację projektu) 3. Przy wsparciu pracodawców/pracowników symulacja założenia własnych firm 4. Wypracowanie przez FI polskiego modelu UTP (opis + narzędzia) Termin ukończenia projektu – 31 sierpień 2015 r., Partnerami w projekcie były NGO z Irlandii i Łotwy.

2) Grant 3305,00 Otrzymany od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A w ramach konkursu Architekci naszej rzeczywistości na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia-rzecz o Ignacym Potockim” Cel: zacieśnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami a uzdrowiskiem, nabycie kompetencji społecznych i obywatelskich przez młodych mieszkańców Szczawna Działania: 1. Prezentacja multimedialna o Ignacym Potockim 2. Konkurs na projekt etykiety szczawieńskiej wody mineralnej, 3. Quiz wiedzy o Ignacym Potockim  4. Wystawa o Ignacym Potockim w języku polskim  5. gra miejska, w której wzięło udział 17 drużyn (115 uczestników) Termin realizacji projektu 11 maja 2015 r. do dnia 30 września 2015 r., Partnerzy: Miejska Szkoła Podstawowa, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Biblioteka Miejska Publiczne Gimnazjum, CH Tesco

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS Nie dotyczy

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: Przychody ogółem: 41 613,48 W tym:  – ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 41 613,48

– z darowizn: 0,00 – ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 – z innych źródeł / wskazać jakie/: 0,00 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: NIE DOTYCZY

9) Informacja o poniesionych kosztach: Koszty ogółem: 78 145,65 W tym:  – na realizację celów statutowych: 78 145,65 – na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 0,00 – na działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY – pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,00

10) Informacje o osobach zatrudnionych: Liczba osób zatrudnionych ogółem: w Fundacji na koniec 2015 roku nie było osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie.  Do 30.08.2015 jedna osoba była zatrudniona na umowę o pracę: Ewa Woźniak – koordynator projektu z Programu Erasmus+  W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: NIE DOTYCZY

11) Informacje o wynagrodzeniach: a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 21 014,52 – wynagrodzenia bezosobowe W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej : nie dotyczy b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0,00 Członkom Zarządu ogółem: 0,00 Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym: – wynagrodzenia: 0,00 Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym: – wynagrodzenia: 0,00 Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 21 014,52

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: nie dotyczy

13) Informacje o posiadanym majątku: a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: Kwota: 12 028,04 Bank: BGŻ – na r-ku Fundacji INCEPTUM b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: nie dotyczy

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie dotyczy

e) Informacje statystyczne: nie dotyczy

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: nie dotyczy

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych: nie dotyczy w 2015

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: brak

W załączeniu: Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej:

…………………………………    ……………………………………

………………………………… Miejsce

inceptumspr

Lipiec 18, 2016